فصل هفتم

1-درهواپیماهای مسافربری،درهنگام برخاستن یافرودآمدن هواپیماخلبان ازمسافران می خواهددرجای خودنشسته وکمربندهای ایمنی خودرامحکم ببندند.درجاده هانیزتابلوهای راهنمایی بااین جمله به چشم می خورد"بستن کمربندایمنی الزامی است"بستن کمربندهای ایمنی چه ضرورتی دارد؟

2-چیتانوعی یوزپلنگ است که دردشت هاوعلف زارهازندگی می کندوبسیارکم یاب است.این جانوران سریع ترین پستانداران هستندواغلب باسرعت خارع العاده ای به دنبال شکارخودمی دود.چیتامی تواندبرای مدت کمی باسرعت 96کیلومتربرساعت بدود ومعمولاهرتعقیب به طورمتوسط 20ثانیه طول می کشد.حساب کنیددراین مدت چیتاچه مسافتی راطی می کند؟

3-احمدباخانواده خودبه گردش رفته بودند.اتومبیل آنهادرطول راه خراب شد.یکی ازاهالی منطقه توضیح دادکه بعدازیک تعمیرگاه وجوددارد.آن هابایدازتپه بالامی رفتند.چندنفرازاهالی منطقه به کمک آنهاآمدند  واتومبیل راهل دادند.اتومبیل به سختی ازتپه بالامی رفت.وقتی به بالای تپه رسیدندپدراتومبیل رادرحالت خلاص قراردادواتومبیل باسرعت به سمت پایین حرکت کردوخیلی زودبه پایین تپه رسید،اتومبیل درپایین تپه بعدازمسافت کوتاهی ایستاد.

الف)چرادرهنگام بالابردن اتومبیل انرژی زیادی لازم بود؟

ب)درهنگام بالارفتن برچه نیرویی بایدغلبه می شد؟

ج)چه عاملی سبب می شوداتومبیل به راحتی ازسراشیبی پایین آید؟

د)درهنگام پایین آمدن حرکت اتومبیل شتاب داراست یابدون شتاب؟ازکجافهمیدید؟

ه)چه عاملی باعث می شوداتومبیل درپایین تپه بعدازطی مسافتی بایستد؟

4-امروزه اتومبیل هایی باسرعت بالاطراحی شده اند.به همین منظورکارخانه های سازنده اتومبیل های سواری برای ازبین بردن حوادث احتمالی وجلوگیری ازآسیب به سرنشینان تدبیری چون ساختن کمربندهای ایمنی وکیسه های هوایی اندیشیده اند.توضیح دهیدهریک ازاین هاچگونه ازواردشدن ضربه احتمالی به مسافران جلوگیری می کند؟

5-الف)صفرتاصداتومبیلی 8ثانیه است.برای آنکه سرعت این اتومبیل به 250کیلومتربرساعت برسد،چندثانیه وقت لازم است؟

ب)اتومبیل دیگری برای رسیدن به این سرعت،15ثانیه وقت لازم دارد.صفرتاصداین اتومبیل چندثانیه است؟

6-دواتومبیل باسرعت 100کیلومتربرساعت درحال حرکت هستند.صفرتاصداتومبیل (الف)5ثانیه وصفرتاصداتومبیل (ب)7ثانیه است.درطول مسیرآن هامانعی وجوددارد.رانندگان هردواتومبیل باددیدن مانع همزمان ترمزمی کنند.به نظرشماکدام یک ازاین دواتومبیل زودترمتوقف می شوند؟چرا؟

7-هواپیمای مسافربری کنکوردباسرعتی بیشترازسرعت صوت یعنی حدود2000کیلومتربرساعت پروازمی کند.
الف:این هواپیمادرهرثانیه چه مسافتی راطی می کند؟
ب:این هواپیمادرهردقیقه چه مسافتی راطی می کند؟

8-اگرسرعت اتومبیلی 50کیلومتربرساعت باشد،این اتومبیل مسافت 600کیلومتررادرچه مدت طی می کند؟

9-قطاری درهرساعت 72کیلومترراه می پیماید.این قطاردرهرثانیه چه مسافتی راطی می کند؟

10-نورخورشیددر3 / 8 دقیقه به زمین می رسد.سرعت نور300000کیلومتربرثانیه است.فاصله زمین ازخورشیدچندکیلومتراست؟

11-سرعت اتومبیلی که ازغرب به شرق حرکت می کنددر3ثانیه ازصفربه 15متربرثانیه می رسد.
الف)سرعت اتومبیل دراین حرکت چندمتربرثانیه تغییرکرده است؟
ب)سرعت اتومبیل دریک ثانیه چقدرتغییرکرده است؟
ج)راننده برای این تغییرسرعت چه کرده است؟

12-اتومبیلی باسرعت 20متربرثانیه درحرکت است.راننده اتومبیل احساس خطرمی کندواقدام به ترمزمی کندوپس از8ثانیه متوقف می شود.
الف)سرعت اتومبیل دراین مدت چندمتربرثانیه تغییرکرده است؟
ب)سرعت اتومبیل دریک ثانیه چقدرتغییرکرده است؟

13-اتومبیلی باسرعت 15متربرثانیه روی مسیرمستقیم حرکت می کند.
الف)اتومبیل بعداز10ثانیه چه مسافتی راطی می کند؟
ب)اتومبیل بعدازیک ساعت چندکیلومترراه راطی می کند؟

14-جاهای خالی جدول راکامل کنید.

مسافت

زمان

سرعت

200متر

20ثانیه

 

40متر

 

۸متربرثانیه

 

2دقیقه

۳متربرثانیه

1کیلومتر

10۰ثانیه

 

 
15-درمسابقات پرتاب نیزه،ورزشکاران ،نیزه راپس ازدویدن مسافتی معین به طرف جلوپرتاب می کنند.نیزه پس ازبالارفتن درمسافتی دورتربه زمین برخوردمی کند.توضیح دهیدنیزه درچه مراحلی دارای حرکت شتابداراست؟

16-یاسمن می گویدکه فاصله منزل تامدرسه اوفقط 5کیلومتراست.ولی پدریاسمن می گویدکیلومترشمارماشین نشان می دهدکه وی برای رساندن یاسمن به مدرسه مجبوراست 7کیلومترراطی کند.به نظرشماگفته کدام یک درست است؟بانقاشی توضیح دهید.

17- کیوان ورضاهمسایه وهم کلاس هستند.یک روزدرراه خانه به مدرسه ،کیوان گفت:من یک راه جدیدارپدرم یادگرفته ام که اگرازآن راه به مدرسه برویم،زوذتربه مدرسه می رسیم.برای مابنویسیداگربچه هاازراه جدیدبروندوزودتربه مدرسه برسندمقدارمسافت کم می شودیاجابجایی؟پاسخ خودراتوضیح دهید.

18-سرعت بعضی ازهواپیماهای جت حدود1100کیلومتربرساعت است.این هواپیماهامسافت دوشهرکه تقریبا700کیلومتراسترادرچنددقیقه طی می کند؟

19-فرض کنیدسوارچرخ وفلکی هستیدکه شعاع آن 10متراست.هنگامی که چرخ وفلک 5دورمی زند:
الف)شماچه مسافتی راطی کرده اید؟
ب)جابه جایی شماچقدربوده است؟
ج)جابجایی شمانسبت به مرکزچرخ وفلک چه قدربوده است؟
د)هنگام گردش نیروی گرانش زمین چگونه به شماواردمی شود؟

20-دریک مسابقه دوصدمتربین مدارس استان،5نفربه مرحله نهایی رسیدند.درپایان مسابقه ی نهایی،زمان هردونده راثبت کردندودرجدول زیرنوشتند.باتوجه به زمان ثبت شده شرکت کننده ها بنویسیدسرعت کدام شرکت کننده بیشتربوده است؟پاسخ خودراتوضیح دهید.

نام ونام خانوادگی

زمان(ثانیه)

مجیدیعقوبی

پیمان احمدی

حمیداقبالی

امیدصالحی

مهدی کریمی


14

18

5/16

19

5/13

                                                                                   
21-گروه جاده سازی درساخت یک جاده کوهستانی به یک کوه رسیدند.آن هادوراه برای ادامه جاده داشتند.شمامسافت وجابجایی دوجاده راباهم مقایسه کنیدوبرای مابنویسیدکدام جاده مناسب تراست؟دلیل انتخاب خودراذکرکنید.
جاده 1:جاده ای دراطراف کوه به صورت مارپیچ
جاده 2:جاده ای درداخل تونل ازمیان کوه

22-حتماشمامی دانیدکه سرعت نوردرهواتقریبا300000کیلومتربرثانیه است.
الف)محاسبه کنیدکه نوردرمدت 1ثانیه چندمترمسافت درهواطی می کند؟
ب)محاسبه کنیدکه نوردرمدت 20ثانیه چندکیلومترمسافت رادرهواطی می کند؟

23-باتوجه به اعداد داده شده درجدول،جای خانه های خالی راباعددهای مناسب تکمیل کنید.

 

دویدن خرگوش

خزیدن حلزون

شناکردن دلفین

پروازعقاب

قدم زدن تندانسان

سرعت(متربرثانیه)

4

 

8

 

2

مسافت(متر)

20

3

 

120

 

زمان(ثانیه)

 

1200

50

6

60


24-مهدی وسیروس درحال تمرین فوتبال بودند.آن هادرفاصله نسبتادوری ازهم ایستاده بودند.مهدی توپ رامحکم به سمت سیروس شوت کرد.اماتوپ قبل ازرسیدن به سیروس متوقف شد.توضیح دهید که توپ دراین مسیرشتاب داردیاخیر؟علت پاسخ خودرابیان کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:47  توسط حبیبی  |