فصل اول

۱-متن علمی زیررابخوانیدوبه سوالات آن پاسخ دهید.

دموکریت دانشمندیونانی عقیده داشت ماده ازکنارهم قرارگرفتن تعدادزیادی ذره بسیارکوچک به نام اتم ساخته شده است امابرخلاف تصوراواتم هاازاجزای کوچک تری به نام ذرات زیراتمی یاذرات بنیادی تشکیل شده اند.سه ذره ی زیراتمی مهم عبارتنداز:(پروتون-نوترون والکترون ).بیشترحجم اتم فضای خالی است تقریباتمام جرم آن درمرکزاتم قرارداردکه بهآن هسته می گویند.هسته اتم شامل پروتون هاونوترون ها است.الکترون هادرمدارهایی به دورهسته می گردند.

الف)"درزبان یونانی اتم به معنای تجزیه ناپذیراست"آیااین مفهوم برای اتم درست است؟توضیح دهید.

ب)دموکریت علت تفاوت خواص موادگوناگون راچه می دانست؟

۲-زهرادرهنگام پخت غذابه مادرخودکمک می کند.اوبرای پخت زرشک پلومقداری زرشک رادرآب سرد خیس کرد.امامادرش به اوپیشنهادکردزرشک رادرآب گرم خیس کند.آیاعلت این پیشنهادرامی دانید؟

۳-آرش بطری خالی راپرازدوغ کردوداخل یخچال قراردادامافراموش کردهنگام صرف غذاازآن استفاده کند.روز بعدهنگامی که بطری راازیخچال خارج کرددیدبسیارسفت شده است وبافشاردادن بطری فشرده              نمی شود.این مشاهده راچگونه توجیه می کنید؟

۴-دربطری های زیربسیارسفت شده است.آن هارازیرآب داغ می گیریم.به نظرشمادرکدام یک آسان تربازمی شود؟

الف)بطری آهنی بادرپلاستیکی

ب)بطری شیشه  ای بادرپلاستیکی

ج)بطری شیشه ای بادرآهنی

۵-علی وخانواده اش برای زیارت مرقدامام رضا(ع)به مشهدرفتند.درایستگاه راه آهن هنگامی که منتظر قطاربودندعلی متوجه شدبین ریل های راه آهن فاصله هایی وجوددارد.به نظرشماچراتمام ریل های راه آهن رابه یکدیگرمتصل نمی کنند؟

۶-صبح روزجمعه هنگام رفتن به کوه پدرزهرافلاکس چای راپرکرد.زهراباتعجب پرسید:چراچای رادرمحیط های کوهستان تهیه نمی کنیم؟پدرش گفت:کوهنوردان عقیده دارنددرارتفاعات بالاچای خوب تهیه نمی شودوطعم خوبی ندارد.به نظرشماعلت آن چیست؟ 

۷-افرادی درقدیم به نام کیمیاگرقصدداشتندازفلزهای ارزان قیمت مثل سرب فلزهای گران قیمت مثل طلاتهیه کنند.باتوجه به آموخته های خوددرباره ساختمان موادبه این پرسش پاسخ دهیدکه آیاامکان تبدیل سرب به طلاباروش های شیمیایی وجوددارد؟پاسخ خودراشرح دهید. 

۸-چراوقتی شیراجاق گازبازمی ماندبوی گازپس ازچنددقیقه درتمام خانه احساس می شود؟

۹-چرااگردرشیشه عطربازشدپس ازمدت کوتاهی بوی آن درکل اتاق پخش می شود؟

۱۰-چرادریک توپ فوتبال که بادداردمی توان بازهم بافشارهواواردکرد؟

۱۱-بعدازتعطیل شدن مدرسه به خانه رسیده اید.هنوزبه آشپزخانه نزدیک نشده ایدکه بوی غذای موردعلاقه خودراحس می کنید.این اتفاق کدام ویژگی ماده رابه یادشمامی آورد؟توضیح دهید.

۱۲-اگرشمابه جای دالتون بودیدباکدامیک ازعقاید((دموکریت))درمورداتم موافق بودید؟

۱۳-فرهادآزمایش زیرراانجام داده ومشاهده های خودرایادداشت کرده است:"من دولیوان هم شکل انتخاب کردم.دریکی آب سردودردیگری همان مقدارآب گرم ریختم ودرهرکدام یک چای کیسه ای انداختم. پس ازمدت ۲دقیقه مشاهده کردم که محتوی آب گرم رنگ بیشتری گرفته است."ازاین مشاهده چه نتیجه ای می توان گرفت؟

۱۴-جمله زیررابادرنظرگرفتن ویژگی های ماده تفسیرکنید.  

"چندعددکشمش درآب گرم زودترازآب سردمتورم وآب دارمی شود."

۱۵-دریک بطری پلاستیکی تانیمه آب می ریزیم ودرآن رامحکم می بندیم.حال اگربطری راازجای خالی آن فشاردهیم آیاسطح آب درون بطری تغییری می کند؟چرا؟

۱۶-علت اصلی تفاوت بین سه حالت ماده چیست؟

۱۷-براساس نتیجه گیری های دالتون درباره ماده به سوالات زیرباذکردلیل پاسخ دهید.                           الف)آیاجرم تمام اتم های آهن باهم مساوی است؟                                                                        ب)آیامی توان عنصرتازه ای رادرآزمایشگاه ساخت؟   

۱۸-به کمک یک قطره چکان چندقطره جوهردردرون یک بطری پرازآب می ریزیم.پس ازمدتی آب درون بطری  کاملارنگی می شود.این پدیده کدام ویژگی ماده رانشان می دهد؟

۱۹-اگردانش آموزان یک کلاس رادرموقع امتحان دادن ذره های یک جسم جامدفرض کنیم برای درنظرگرفتن حالت مایع وگازآن هارابایددرچه موقعیت هایی درنظربگیریم؟

۲۰-درهریک ازجمله های زیرکلمه مناسب راازبین ۳کلمه داده شده انتخاب کنید.    

الف)فاصله ی بین ذره های سازنده ماده درحالت .........ازبقیه ی حالت های ماده بیشتراست.(جامد-گاز-مایع)                                       

  ب)گرم کردن ماده باعث زیادشدن .........ماده می شود.(فضای بین ذره ها-ربایش بین ذره ها-تعدادذره ها)

۲۱-درساختمان کدام یک بیش ازیک نوع اتم به کاررفته است؟                                                          الف)یک سیم مسی    ب)۵۰گرم پودرگوگرد     ج)یک لیوان آب مقطر   د)یک گلوله آهن خالص

۲۲-به گفتگوی زیرکه بین دودانش آموزکلاس اول راهنمایی انجام شده است توجه کنیدوسپس پاسخ مناسب رابرای سوال های ۱تا۳انتخاب کنید.

((فاطمه:من یک بطری پلاستیکی نوشابه ی خالی راپرازآب کردم ودرداخل جایخی یخچال قراردادم تاکاملایخ بزند.روزبعدکه کلاس علوم داشتیم آن رابه مدرسه بردم ودرهنگام انجام آزمایش وقتی بادست آن رافشاردادم بطری مقداری به سمت داخل فرورفت.درحالی که همین کاررادرخانه انجام داده بودم امانتوانستم تغییری درشکل بطری ایجادکنم.مریم:من هم برای کلاس علوم یک بطری پلاستیکی نوشابه خالی به کلاس آوردم ودرآن رابستم ولی وقتی آن رابادست فشاردادم کاملافشرده شد.درحالی که بطری دوستان دیگرم درکلاس کمترفشرده شد.))

۱)چرانتیجه آزمایش فاطمه درمدرسه باآنچه درخانه انجام داده بودیکسان نبود؟                                    الف)بطری آب اوسوراخ بوده است.                                                                                               ب)بطری پلاستیکی هنگام یخ زدن تغییرشکل داده است.                                                                ج)مقداری ازیخ هنگام بردن بطری به مدرسه ذوب شده است.                                                          د)فاطمه ازآب مقطربه جای آب معمولی استفاده کرده است.                                     

۲)به نظرشماچه تفاوتی بین بطری مریم بابطری سایرهم کلاسی هایش وجودداشته است؟                  الف)هیچ ماده ای دربطری اونبوده است.                                                                                       ب)بطری اوسوراخ بوده است.                                                                                                     ج)چون داخل بطری فقط هوابوده است.                                                                                        د)بطری مریم ازبطری سایرهم کلاسی هایش بزرگتربوده است.

۳)نتیجه آزمایش هایی که مریم وفاطمه انجام دادندکدام ویژگی ماده  رانشان می دهد؟

الف)تراکم پذیری ماده                                   ب)ثابت بودن حجم همه ی مواد  ج)ثابت بودن جرم همه مواد                                                    د)حرکت ذرات تشکیل دهنده مواد

۲۳-مادراحمدمی خواهدشعله اجاق گازراروشن کند.احمدمشاهده می کندکه اجاق گازمانندچراغ نفتی فیتیله نداردومادرش هم کبریت رامستقیمابه اجاق نزدیک نمی کند.شمافکرمی کنیدکدام ویژگی گازموجب می شودکه نیازی به تماس مستقیم شعله کبریت به اجاق نباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                          

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 19:41  توسط حبیبی  |